People

(Back row, from left to right) Mingyi Bai, Chanho Park, Thomas Hartwig, Eunkyoo Oh, Zhiyong Wang, Yang Bai, Yang Bi, Chuangqi Wei
(Front row, from left to right) Sunita Patil, Li Gao, Min Fan, Por Sae-Seaw, Shouling Xu, Jiaying Zhu, Shuolei Bu.

 

Current Group Members

Zhiyong Wang, Principal Investigator
 
Mingyi Bai. Postdoc. Interest: Plant Hormone Cross Talk.
 
Eunkyoo Oh, Postdoc. Interest: Analysis of BR-regulated transcriptional network.
 
Shouling Xu. Postdoc. Interest: Discovery of additional BIN2 targets dependent or independent of BR.
 
Chanho Park, Postdoc. Interest : Studies of BR signaling in the innate immune response and stomata development.
 
Jiaying Zhu, Postdoc. Interest: BR regulation of photosynthesis in Arabidopsis and crop.